Danh sách sản phẩm quan tâm

Tên sản phẩm Giá Tình trạng kho hàng
Bạn chưa có sản phẩm quan tâm nào trong danh sách. Để quan tâm một sản phẩm nào đó ta rà chuột lên hình sản phẩm, sẽ hiện ra biểu tượng trái tim trên góc bên phải hình sản phẩm, nhấn vào để lưu sản phẩm vào danh sách quan tâm. Mục đích việc này, để xem lại thông tin sản phẩm hoặc lưu giữ nó về sau mua.
QR Code